Search This Blog

Saturday, October 5, 2013

CÁC TỪ BÀY TỎ SỰ TRÌU MẾN

Một số từ để bày tỏ sự trìu mến (endearment) như honey , hun' (viết tắt cũa honey) , darlin' , sug' (đọc là 'shoog' , viết tắt cũa sugar) , dear , sweetie (viết tắt cũa sweetheart) , babe, baby , v.v...
Sau đây một vài ý kiến cũa các nam và nữ độc giả Mỹ :
- Ko có gì lạ , bạn đã biết rằng đó là bày tỏ sự trìu mến .
- Một bạn nữ gọi tôi là honey hoặc my dear . Tôi nghĩ rằng cô ta nói như vậy với phần lớn các bạn thân . Đây là một cách bày tỏ trìu mến .
-Ở miền nam nước mỹ (Deep South or Southern) , họ có thể dùng các từ trên đối với người khác phái cũng với mục đích như vậy .
- Ở  Texas , tôi nghe như vậy mổi ngày . Tôi có nhiều khách hàng , nam và nữ , đến tiệm tạp hóa cũa tôi . Họ đều gọi tôi là sweetie , babe , dear , hon , baby .

No comments:

Post a Comment