Search This Blog

Thursday, March 19, 2015

Ngày 19/3/15 .
Không nơi nào
cất giấu của cải 
tốt nhứt bằng 
đầu của bạn !

1 comment: