Search This Blog

Friday, May 20, 2016

Gia đình  cô Tư : phân tích ngày sanh và tên của từng nguời trong  (qua lăng kính Lý Thuyết Số) .
          
           I/ Cô Tư :

           a /  Dựa vào tên theo khai sanh : 
              T R  Ầ N     T H Ị     T H  U Ơ N G      A N H
               4  2  1 5      4  5 1     4  5  6  7  5  3      1   5  5
                    12            10                 30                    11
Vì số 11 không thể thu nhỏ  thành hàng đơn vị (phải giữ nguyên) nên ta có :
                     3               1                  3                     11
Tổng cộng :                    3 + 1 + 3 + 11 = 18 
           b /  Tên thuờng dùng trong khi giao dịch ,  làm ăn : 
               P H U Ơ N G         A N H
               8  5  6  7  5  3         1  5  5
                         34                    11
                          7                     11
Tổng cộng :           7 + 11 = 18 
           c / Vì cô tư sinh ngày 31/5 nên chịu tác động của số 31 và củng như  của số  (3 + 1=) 4 . Cô lại thuộc tuổi Gemini (Song Nam) . Sau đây là ý nghỉa của các số  31 , 4 , 18  . 
           d / Ý nghỉa của số 31 : 
                   Nguời  sống ẩn dật ( The Recluse-the Hermit)
Nhửng ngưòi mà ngày sanh và tên bằng 31 thì truớc nhứt  nên đọc bài phân tích về số 30 , bởi vì số 31 thì rất giống với số này , ngoại trừ nguời  (hay thực thể) đại diện bởi số này thì hơn hẳn  (ngưòi số 30) trong  các mặt như tự chế về cảm xúc (self-contained)  , tự túc tự cuờng  , đơn độc  , và xa cách nguời khác . Gần như thuờng thuờng , họ rất thông minh  (quite often , genius is present) , hay ít nhứt củng sáng dạ (highly intelligence) . Vào một thời gian nào đó không ai biết truớc (at some expected time) trong cuộc đời , họ đột nhiên từ chối nhửng lời hứa hẹn đầy hào nhoáng (glittering)  của thế gian để chọn sự yên bình (peace and quiet) của Thiên Nhiên , hoặc , nếu sự đáp ứng của họ đối với số 31 không hoàn toàn rỏ rệt (not quite that pronounced) , thì rút cục (eventually) điều này củng sẻ là  một mức độ xa lánh (a degree of retreat) xả hội duới   một hình  thức nào đó . Đôi khi ngoan cố (opiniated) ,  nguời số 31 là một nguời cổ vỏ  cho thay đổi về chính trị , trong khi giử nguyên (remaining fixed) các thói quen cá nhân . Ngay cả trong một đám đông , nguời số 31 thuờng sẻ cảm thấy cô đơn và xa cách (loneliness and isolation) .
                         (Dịch từ trang 205 của quyển Linda Goodman's Star Signs  ) . 
       e / Ý nghỉa của số 4 , RẤT QUAN TRỌNG  :  Theo khoa tử vi Numerology (Lý Thuyết Số) thì người nào có ngày sinh hoặc có tên bằng 4 , 8 ,13 , 17 , 22 , 26 , và 31 thì sẻ có định mệnh như sau : linh hồn của người này đả nghỉ rằng họ có nhiều nợ nần cần phải trả dứt điểm , nhửng nợ này  đả bị trì hoản trong nhửng kiếp trước đây của họ ; vì vậy họ đả chọn ra đời vào các ngày kể trên giải quyết  dứt điểm nợ này . Đây là hình thức trả nợ dồn , để kiếp sau được thanh thản . Củng giống như người sinh viên  không chịu thường xuyên học tập , khi ngày thi sắp tới đả quính quán , bỏ tất cả vui chơi , học ngày học đêm để chuẩn bị cho ngày thi .
       Vậy  để giảm bớt cái xấu do ngày sanh / tên của mình tạo ra thì người này phải theo lời khuyên sau :
         1/ Đổi tên họ của mình sao cho khi cộng lại bằng 6 hay 24 nhưng không thông qua số 15. Có một ngoại lệ là nếu tên , họ hoặc tên lót của mình sau khi cộng lại bằng 11 và 22 thì không thể biến số này trở thành hàng đơn vị , như (11 = 1+1=2) .  Như tên  ANH  = 1 + 5 + 5 = 11 ( phải giử nguyên). 
        2/ Cố gắng không dùng  địa chỉ , số phone , hoặc bất cứ cái gì thuộc về mình cộng lại bằng 4 hay 8 và củng  không nên tiến hành các việc quan trọng trong các ngày như 4 , 8 , 13 , 17 , 22 , 26 và 31. Nên tiến hành công việc quan trọng vào ngày 6 và 24 của tháng . 
              f /  Ý nghỉa của số 18 : Áp dụng cho người có ngày sanh hoặc tên cộng lại bằng 18 .Số 18 tượng trưng  cho chủ nghỉa vật chất cố gắng hủy diệt khía cạnh tâm linh của bản chất . Trong giai đoạn  có chiến tranh , đổi đời , và cách mạng , người mang số này thường xung khắc  một cách cay đắng trong gia đình .  Trong một số trường hợp ,  số 18   cho thấy việc tạo ra tiền và đạt địa vị  phải thông qua nhửng chiến thuật gây chia rẻ  , qua chiến tranh hoặc xung đột khác . Số 18 cảnh báo sự lừa gạt từ cả “bạn” lẩn thù ;  sự nguy hiểm từ lửa , lụt lội , động đất , bảo tố và chất nổ , điện giật và sét đánh . Nếu tên cộng lại bằng 18 ,  tác động của số này có thể bị triệt tiêu lập tức bằng cách đổi tên sao cho bằng một số may mắn hơn ( như 6 hoặc 24 ) .Nếu ngày sanh là 18  , phải rất cẩn thận hầu đối phó nhửng thách thức và nguy hiểm do số này mang lại . Con đường duy nhứt để giảm thiểu  tác động của nó trên cuộc sống là bằng nhửng phuơng tiện tâm linh ;  bằng cách chấp nhận không né tránh và  liên tục sự lừa gạt và lòng căm thù  từ nhửng kẻ khác với sự rộng lượng , tình yêu , và sự tha thứ  ;  bằng cách “ đưa má còn lại cho người ta tát “  , và đổi tốt lấy xấu , đổi sự tử tế lấy sự tàn ác , đổi danh dự lấy xấu hổ . Bằng cách này , tác động của 18 có thể tạo thành công lớn . Có một cách khác  để giảm thiểu khía cạnh (aspect) tiêu cực của số 18 là đổi tên sao cho khi cộng lại bằng 6 . Người sanh ngày 18 nên tiến hành các việc quan trọng vào ngày 3 và 6 , hoặc ngày nào cộng lại thành số 3 và 6 ( như 12 , 21 , 24 , 30 trong tháng ) . Nên chọn số nhà , số phone , email address , hoặc bất cứ cái gì liên quan đến cuộc sống của mình  , làm sao chúng cộng lại bằng 6 .  Bản thân tôi  đả gặp nhiều may mắn khi dọn vào một ngôi nhà mang số 2301 vì 2 + 3 + 0 + 1 = 6 . Bằng cách này , người mang số này có thể thành đạt , trong lảnh vực tâm linh lẩn vật chất ./.  
                    ( Lược dịch từ trang 255 của quyển Linda Goodman’s Star Signs ) .
               g / Nhận xét về cô tư : Cô sinh ngày 31 nên chịu tác động của số 31 (xem đoạn  Id)  , số này  lại bằng 4 , rất quan trọng  (xem đoạn Ie) . Tên khai sanh cộng lại bằng 18 , rất xấu  , giống như tên của Huơng (xem đoạn If) ; tên giao dịch làm ăn là  Phuơng Anh củng bằng 18 . Hai số 4 và 18  đều xấu . 

                II / Cháu Dủng : 

             Cháu sinh ngày 28/9 tuổi Thiên xứng (Libra) . Tên của cháu cộng lại bằng 18 . Như vậy cháu chịu tác động của số 28 và 18 . 
                a / Ý nghỉa của số 28 : 
                  Con cừu non/kẻ ngây thơ dể tin ( The Trusting Lamb)
28 là số của nhửng mâu thuẩn khó giải quyết/gây bối rối (puzzling) và gây cản trở (frustrating) . Nó tuợng trưng bởi  một nguời hay (hay thực thể) có hứa hẹn tốt đẹp , ngay cả có thiên tài , có nhiều khả năng lớn lao (great possibilities) , với khả năng đạt đuợc thành công gây ấn tuợng , và nguời 28 thuờng  thực hiện thành công như vậy , chỉ để thấy mọi sự bị lấy mất trừ phi ông ta hay bà ta đả chuẩn bị cẩn thận (has carefully provided) cho tuơng lai . Số này cho thấy sự thất thoát do đặt sai chổ niềm tin  vào kẻ khác , sự chống đối mạnh mẻ (powerful) từ nhửng kẻ thù và kẻ cạnh tranh trong kinh doanh hoặc nghề nghiệp , sự nguy hiểm về nhửng tổn thất  trầm trọng tại tòa án – và khả năng phải bắt đầu làm lại cuộc đời nhiều lần (over and over again) . Nếu tên cộng lại bằng 28 , bạn nên đổi tên để có đuợc một số hài hòa và may mắn hơn . Nếu 28 là ngày sanh và do đó không thể thay đổi , nhửng bài học (về nghiệp quả) của sự thận trọng , cảnh giác (caution) , và nhửng kế hoạch chuẩn bị kỷ luởng phải đuợc nghiên cứu và thực hành . Khi điều này đuợc thực hiện , khia cạnh tiêu cực của số 28 sẻ đuợc giảm đi một cách đáng kể (substantially) . Điều quan trọng là phải nhìn truớc khi nhảy .
                              (Dịch từ trang 204 của quyển Linda Goodman's Star Signs  ) .
                  b / Ý nghĩa của số 18 : xem đoạn If ở trên .

                 III  / Cháu Ngọc :
  
            Cháu Ngọc sinh ngày 13 nên chịu tác động của số 13 củng như của số 4 , RẤT QUAN TRỌNG , xem đoạn Ie ở trên . Tên của cháu cộng lại củng bằng 13 . Tóm lại cháu bị tác động của số 13 HAI LẦN . (Cháu Thủ , con của cậu Nhơn , thì ngày sanh và tên đều là  số 18 nên chịu tác động bởi số 18 HAI LẦN ) . 
               a / Ý nghỉa của số 13 : Bà Linda Goodman , một chiêm tinh gia Mỷ  giải thích : " Số 13 không phải là  xấu như nhiều người nghỉ . Người xưa nói rằng ai biết cách xử dụng số này  sẻ có được quyền lực và sự phục tùnsg từ kẻ khác “ . Số 13 dính liền đến quyền lực và nếu (quyền lực này) được dùng vào  mục đích vị kỷ thì sẻ mang sự hủy diệt (destruction) cho chính số đó  .  Củng  theo  bà  Goodman , thì  "hình ảnh tượng trưng cho số 13  là bộ xương , là thần chết , tay cầm lưởi hái , đang tàn sát biết bao con người  còn rất trẻ , đang chen lấn  , dẩm đạp lên nhau , tìm cách thoát thân , trên một cánh đồng cỏ mới mọc “. Số nầy củng cảnh báo về  chuyện không ai ngờ được lại sẻ xảy ra  .  Số 13 củng là số của đổi đời (upheaval) ,để cho người ta có thể làm  được điều hoàn  toàn  mới -  mà trước đó không  ai làm được . Số này  dính liền với thiên tài - củng như với các nhà thám  hiểm - là  số phá vở nhửng gì có tính chính thống và là  nhửng khám phá  trên mọi lảnh vực . 

                IV / Cháu Tuấn :   

               Tuấn sanh ngày 23/5 tuổi Song nam . Số 23 rất tốt nhưng tên của cháu lại bằng 16 .
                a / Ý nghỉa của số 23 :
                                      Ngôi Sao Huy Hoàng của Sư Tử 
                                       ( The Royal Star of  the Lion )
Đây là số  may mắn  do hưởng phước  đả tạo từ kiếp trước  ( karmic reward number) (1) .  Số 23 ban cho (bestows), không nhửng chỉ là một hứa hẹn sẻ thành công trong nhửng nổ lực ( endeavors ) thuộc về cá nhân và nghề nghiệp , mà còn bảo đảm có sự giúp đở từ thượng  cấp ( help from superiors)  và sự che chở/bảo vệ từ nhửng người có địa vị cao ( protection from those  in high places) . Đây là một số rất may mắn  , và số này ban phát ( blesses ) dồi dào  hồng ân  (abundant grace) cho người hoặc thực thể ( entity) tượng trưng bởi số này . Số này , củng nên được xem xét với nhửng số khác ( như ngày sanh hay tên ) để có một sự phân tách toàn diện dựa theo lý thuyết số ( full numerological analysis ) ,  điều này có thể đưa đến một kết quả không hoàn toàn may mắn . Nhưng trong nhửng giai đoạn khó khăn , nhửng số khác không có nhiều cơ hội tạo ra (bring about) sự rắc rối nghiêm trọng (serious trouble ) khi có sự hiện diện của Ngôi Sao Huy Hoàng này của Sư Tử . Không số nào có thể thách thức với sức mạnh (strength) của Sư Tử và thắng được nó . / .( Dịch từ trang 259 của quyển Linda Goodman’s Star Signs ) .
Chú thích :  (1) tỉnh từ Karmic xuất phát từ danh từ  Karma , tiếng Phạn ( Sankrit ) có nghỉa là hành động /số mệnh / nghiệp .  Ấn độ giáo và Phật giáo tin  rằng  nghiệp là nhửng hành động/việc làm  của con người trong nhửng kiếp trước  ,  và ( nghiệp này) sẻ quyết định số mạng của con người đó trong nhửng kiếp sống sau này .
             b / Ý nghỉa của số 16 : 
                                      THE SHATTERED  CITADEL
                                       (THÀNH QUÁCH TAN VỞ)
Theo nguời Chaldeans cổ đại  thì số 16 đuợc biểu tuợng bởi hình ảnh “ một Tòa Tháp bị Sét đánh , từ đó một nguời đang rơi xuống , với  một Vuơng miện trên đầu .” (a Tower struck by Lightning , from which a man is falling , which a Crown on his head”) . Số này cảnh báo về một tai họa tiền định lạ lùng (strange fatality) , củng như sự nguy hiểm của các tai nạn và sự thất bại của nhửng kế hoạch của nguời mang số đó . Nếu tên bằng 16 , điều dỉ nhiên là khôn ngoan đổi tên để tránh tác động của nó .  Nếu  ngày sanh là ngày 16 của bất cứ tháng nào , sự thử thách của số 16 phải đuợc cẩn thận đón nhận/đáp ứng, để cho tác động/ảnh huởng  có thể giảm nhẹ tới một mức không khắc nghiệt lắm (the challenge of the 16 must be met, so that its effect may be diluted to a milder vibration) . Để tránh khuynh huớng tiền định đầy khắc nghiệt này (the fatalistic tendency) của  ngày sanh là số 16 , nguời (có ngày sanh là 16) này phải cố gắng lập kế hoạch truớc khi làm bất cứ việc gì (one must endeavor to make all plans in advance) , để chắc chắn rằng mọi  khả năng của thất bại phải đuợc tiên liệu/biết truớc (making certain that any possibility of failure is anticipated)  và phải đuợc né tránh/đi vòng quanh /đổi huớng (circumvented) bằng cách chú ý cẩn thận từng chi tiết . Số 16 củng mang đến cùng với nó sự bắt buộc và trách nhiệm phải nghe theo tiếng nói từ bên trong của số 7 , tiếng nói này sẻ luôn luôn cảnh báo về nguy hiểm thông qua  nhửng giấc mơ hoặc trực giác  để tránh kịp thời (intuition in time to avoid it) . Không nên coi thuờng tiếng nói từ bên trong . Như tôi (tức bà Linda Goodman – TTT) truớc  đây đả giải thích phần nào về sự kiện rằng tên “Abraham Lincoln” bằng số 16 , rằng ông Lincoln đả đuợc cảnh báo nhiều lần về  việc ám sát ông là tiềm tàng/có thể xảy ra thông qua nhửng giấc mơ của ông (was warned repeatedly of his potential assasination by his dreams) . . . và củng như bởi  vài ông đồng bà bóng  (“sensitives” or “mediums”) đuợc đưa vào Tòa Nhà Trắng bởi bà Mary Todd Lincoln . Ông đả coi thuờng/không nghe theo nhửng cảnh báo rỏ ràng này , và đả từ chối thực hiện nhửng biện pháp phòng ngừa (precautions) cần thiết , vì vậy , đả không thể tránh khỏi tai họa tiền định này (was unable to avoid his fate) .Nhưng điều này đả có thể tránh đuợc (but it could have been) , và đây là điều quan trọng mà nguời có ngày sanh là 16 phải nhớ . Để tìm kiếm hạnh phúc bằng nhửng cách khác hơn là làm lảnh đạo cấp cao (leadership at the top)(Tòa Tháp và Vuơng Miện) – thì  nên từ bỏ sự nổi tiếng/tiếng tăm và danh vọng (to renounce fame and celebrity) – đây chính là cách để giảm nhẹ khía cạnh/mặt tiêu cực (negative aspect) của số 16 . 
Lincoln đả không làm như vậy , vì nghỉ rằng điều quan trọng là phải cố gắng thống nhứt đất nuớc (feeling it was more important to attempt to keep the nation united) hơn là huởng thụ hạnh phúc (fulfillment) của một cuộc sống riêng tư , mặc dù ông đả nhận chức Tổng thống  với nhiều miển cuởng và nổi buồn sâu thẳm (with much reluctance and a profound sadness) .
( Dịch từ trang 254-255 của sách đả dẩn của bà chiêm tinh gia nổi tiếng nguời Mỷ Linda Goodman) .

               V / Cháu Dung  , quen với Tuấn , sanh ngày 26/7/1984 .
           
               a / Tên của cháu : 
               N G U Y Ể N      T H Ị      T H U      D U N G
               5  3  6  1  5  5      4 5  1      4 5  6       4  6  5  3 
                          25               10            15              18
                           7                 1              6                9
 Tổng cộng :              7 + 1 + 6 + 9 = 23
Cháu có tên bằng 23 , rất tốt (xem đoạn IVa) ;  giống ngày sanh của Tuấn , nên củng rất hợp với  cháu Tuấn . Vì cháu sanh ngày 26 nên số mạng của cháu này chịu tác động của số này  ,   số này đưa đến số 8 ( xem đoạn Ie) ở trên .
                 b / Ý nghỉa của số 26 : 
                              SỰ HÙN HẠP LÀM ĂN (PARTNERSHIPS)
Số  nầy sẻ rung động , bằng một cách lạ kỳ , đưa tới một quyền lực độc đáo của thân ái/tử tế (kind power)  , (quyền này) đặt căn bản trên lòng nhân đạo  (compassion)  và sự không ích kỷ , với khả năng giúp đở nhửng nguời khác , nhưng không luôn luôn giúp đuợc đuợc bản thân mình . Số 26 thì đầy mâu thuẩn . Nó cảnh báo về nhửng nguy hiểm , thất vọng (dissapointments) , và thất bại , đặc biệt liên quan đến nhửng tham vọng , gây ra (brought about) thông qua sự cố vấn sai lầm , liên kết với  nhửng kẻ khác , và nhửng sự hùn hạp làm ăn không khéo chọn/ /không thích hợp  (unhappy) dù lớn hay nhỏ . Nếu 26 là số kép của tên , điều tốt nhứt là đổi tên để có một ảnh huởng may mắn hơn . Nếu 26 là ngày sanh , và vì vậy không thể thay đổi , nguời này nên tránh hùn hạp làm ăn , và nên đeo đuổi nghề nghiệp một mình , không nghe theo sự cố vấn dù cho đầy thiện ý (well-intended) từ nhửng kẻ khác , nhưng chỉ theo nhửng linh cảm (hunches) và trực giác cá nhân – mặc dù nhửng điều này nên đuợc tìm hiểu cẩn thận truớc khi hành động . Nguời số 26 nên ngay lập tức bắt  đầu ổn định lợi tức , tiết kiệm tiền , không nên có thói quen tiêu xài hoang phí (behave in a extravagant manner)  hoặc đầu tư dựa vào ý kẻ khác . Hảy đầu  tư vào chính tuơng lai của bạn , hảy rộng luợng với kẻ khác , đặc biệt là nguời đang hoạn nạn (in need) , nhưng củng xây dựng một nền tảng vửng chắc cho tuơng lai của chính bạn . Nếu tên cộng lại bằng 26 ,và nếu bạn lại sanh vào ngày 26 , bạn hảy đọc cẩn thận đoạn nói về các số 4 và 8 ở cuối chuơng này . (2 cộng 6 bằng 8 , do vậy 26 = 8 ) . Đây  là lời khuyên quan trọng nhứt đối với bạn – hay cho bất cứ ai mà tên bằng 4 hay 8 , hay ai sanh vào ngày 8 tây – hay bất cứ ngày nào , sau khi thu nhỏ bằng 4 hay 8 , như ngày 13 , 17 , 22 . 26 , và 31 . 
                          (Dịch từ trang 203 trong quyển Linda Goodman's Star Signs) .

              VI / Cháu Quốc Khánh : sanh ngày 30/9 . 
             
               a / P H A N      Q U Ố C        K H Á N H
                    8 5  1  5       1  6  7  3        2  5  1  5  5
                         19                17                    18
                          1                  8                      9
Tổng cộng : 1 + 8 + 9 = 18 . Cháu Khánh chịu tác động  số 18 (giống như ba của nó là Dủng , xem đoạn  If) . Vì cháu sanh ngày 30 nên chịu tác động của số này (hơi giống số 31 của bà nội của nó  , xem đoạn Id )  . 
               b / Ý nghỉa của số 30 . 
                                                 
                                  Kẻ cô đơn – Sự mặc niệm/ngẩm nghỉ 
                                          (The Loner-Meditation)
Đây là số của sự nhìn lại quá khứ (retrospection) , sự suy diển chín chắn (thoughtful deduction) , và thế thuợng phong (superiority) về tinh thần so với nhửng nguời khác . Tuy nhiên , nó tùy thuộc hoàn toàn vào bình diện (plane) tinh thần , và nhửng nguời , mà số 30 đại diện , thuờng đặt tất cả của cải (things) vật chất  qua một bên , không phải vì họ phải làm như vậy , nhưng bởi vì họ muốn làm như vậy . Hậu quả là , số kép 30 không tốt củng như không xấu , bởi vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của nguời (hay thực thể) mà nó đại diện . Tác động của 30 có thể là toàn năng (all-powerful) , nhưng thuờng thì không như vậy (indifferent) , mà lại tùy thuộc vào ý muốn của nguời đó . Nhửng nguời mà tên bằng 30 , hoặc nguời sanh vào ngày 30 , thuờng có ít bạn . Họ có khuynh huớng là nhửng kẻ  cô đơn lầm lì/ít nói (taciturn) , thích sống  cô độc với ý tuởng riêng tư của mình . Nhửng chức vụ xả hội và hội họp công cộng không phải lối sống của họ . Nguời 30 không từ chối hạnh phúc hay thành công , nhưng họ thuờng tìm đuợc  mản nguyện (fulfillment) khi xa lánh sự xô bồ (chaos) của   nơi thị tứ  (market place) , để sao cho thế thuợng phong về tinh thần của họ có thể đuợc dùng để phát triển một điều gì đáng giá (worthwhile) cho thế giới . . . để viết nhửng ý tuởng có thể thay đổi thế giới . . . hoặc để bảo vệ và phát triển tài năng cá nhân của họ , như là nghệ thuật hay nhửng năng khiếu (gifts) khác . Số này cho thấy một cuộc sống cô đơn nhưng lại thuờng may mắn (yet frequently rewading life pattern) .
(San Jose ngày 29/03/2010 , dịch từ trang 205 của quyển Linda Goodman's Star Signs) .

             VII / Cháu Xuân : 

                      P H A N      T H Ị       T H A N H        X U Â N
                      8  5  1 5       4 5  1       4  5  1 5  5          5 6  1  5
                           19             10                  20                    17
                            1               1                    2                      8
Tổng cộng : 1 + 1 + 2 + 8 = 12 .
Nếu cậu Tài không lầm thì cháu Xuân sanh ngày 29 . Cho nên cháu chịu tác động của 12 và 29 .
                a / Ý nghỉa của số 12 :
                                        SỰ HY SINH – NẠN NHÂN
                                   (THE SACRIFICE – THE VICTIM) 
Sau đây là  tử vi và lời khuyên dành cho người sanh ngày 12 hoặc có tên cộng lại bằng 12 . Người này  định kỳ sẻ bị hy sinh  cho nhửng kế hoạch hoặc âm mưu của nhửng kẻ khác . Số 12  củng cảnh báo về sự cần thiết phải tỉnh táo ( alert ) trong mọi hoàn cảnh , phải coi chừng ( aware ) nhửng lời nịnh hót giả tạo từ nhửng người dùng nó để đạt nhửng mục đích riêng  của họ . Phải nghi ngờ nhửng người hứa giao phó chức vụ cao , và phải cẩn thận phân tách động cơ ( motive ) này . Mặc dù sự lừa gạt không phải lúc nào củng có nhưng cẩn tắc vô ưu ( forewarned ís forearmed ) . Có một mức độ nào đó lo lắng về tinh thần , tạo nên bởi nhu cầu phải hy sinh mục đích của cá nhân cho tham vọng của nhửng kẻ khác . 
Một  ý nghỉa thứ hai của số 12 củng nên được xem xét . Số 1 là thày giáo . Số 2 là người học trò đang quỳ gối , phục tùng . Đôi khi kết quả của sự căng thẳng nặng nề về tình cảm  ( emotional stress)  và nổi đau đớn về tinh thần (mental anguish ) sẻ tạo ra chứng quên (amnesia) :  sự quên lảng nhửng bài học đả học trước đây . Số 12 tượng trưng cho quá trình giáo dục/học vấn  ở mọi trình độ  , sự tuân thủ của ý muốn đả đặt ra  ( submission of the will required) và nhửng hy sinh cần thiết để đạt kiến thức và khôn ngoan , trên cả hai lảnh vực tinh thần và trí tuệ . Khi trí tuệ (intellect) được hy sinh cho tình cảm (feelings) , lý trí (mind) sẻ được soi sáng với nhửng giải đáp mà (lý trí) đả tìm kiếm . Hảy nhìn vào bên trong để tìm giải pháp . Nếu đáp ứng thỏa đáng  được nhửng yêu cầu  của giáo dục/học vấn thì sẻ chấm dứt đau khổ và mang lại thành công ./.
                        ( Dịch từ trang 251 , theo quyển Linda Goodman’s Star Signs ) .
                b / Ý nghỉa của số 29 :
                                  GRACE         UNDER        PRESSURE
                           ( HƯỞNG HỒNG ÂN CHÚA DƯỚI ÁP LỰC ) 
Số 29 có lẻ là số xấu/nặng nhứt trong các số . Số này thử thách con người hay thực thể - mà nó đại diện - về sức mạnh tâm linh , thông qua nhửng thử thách và nổi đau khổ ,  nhắc nhớ (chúng ta)  câu chuyện về ông Job trong Kinh Cựu Ước (trials and tribulations echoing the Old Testament story of Job)  . Cuộc đời của họ thì đầy rẩy nhửng bất trắc , sự phản bội và lừa gạt (the life is filled with uncertainties , treachery and deception) từ nhửng người khác , bạn bè không đáng tin cậy , nhửng nguy hiểm không ngờ (unexpected dangers) - và nhiều nổi đau buồn và lo âu (and considerable grief and anxiety)  tạo ra bởi người khác phái . Đó là số của cảnh báo nghiêm trọng  (grave warning) trong mọi lảnh vực của đời sống cá nhân và nghề nghiệp . Nếu tên bằng 29 , điều tất nhiên là phải đổi tên để lấy/bỏ đi tác động xấu nầy , trừ khi người đó là kẻ khổ dâm  ( it’s obvious that the spelling of the name should be changed to lift this difficult vibration , unless one is a masochist) .
Nếu 29 là ngày sanh , và do đó không thể tránh được , phải ý thức rằng mình phải cố gắng để  giảm bớt và cuối cùng sẻ hủy bỏ , làm vô hiệu/mất tác dụng  , hoặc xóa đi nghiệp quả này (conscious effort must be made to dilute and eventually to negate , neutralize , or erase this karmic burden) . (Nghiệp quả) này , trong một chừng mực nào đó (to a great extent) , có thể giảm nhẹ bằng cách chọn một cái tên mới có độ tích cực cao (be eased by choosing  a new name with  a strongly positive compound key number) . Xa hơn nửa , người nào sinh vào ngày 29 nên làm mọi điều  đả chỉ dẩn ở Chương 4 liên quan đến Nhân quả và luân hồi .
Trong trường hợp đặc thù của số 29 , cùng đến với nó là tác động thứ cấp của số 11 ; (số 11) củng nên được đọc/xem xét  để tìm cách giảm nhẹ nghiệp quả này - hảy nhớ rằng sự phát triển của niềm tin tuyệt đối vào đức hạnh và sức mạnh của Bản ngả/Bản thân (development of absolute faith in goodness and the power of the Self) . . . liên tục và mạnh mẻ   trau dồi/nuôi dưởng sự lạc quan (the constant and energetic cultivation of optimism) . . . sẻ tác động như là một liều thuốc kỳ diệu đối với nhửng vấn đề của số 29 .
Cuối cùng , nhửng gánh nặng/món nợ của ông Job sẻ được dở đi/lấy đi , một khi ông ta đả học  cách chịu hoàn toàn  trách nhiệm cho nhửng khó khăn/khốn khổ  của ông , mà không đổ lổi cho kẻ khác hoặc tìm cách trả thù cho  nhửng đau khổ mà ông đả hứng chịu (after all , Job’s burdens were finally lifted , when he had learned to accept full responsibility for his troubles, and not to blame others or seek revenge for the hurts he suffered) . Cuối cùng , chẳng nhửng vận số xui xẻo  dài lâu của ông đả chấm dứt , ông còn nhận lại được mọi thứ mà ông đả mất (not only did his long bad-luck streak end at last , he was given back everything he’d lost , several times over) . Do đó , nếu bạn sanh vào ngày 29 , hảy thay đổi tác động của tên bạn bằng một số đầy quyền lực  , như số 19 ; hảy theo gương ông Job , và chẳng bao lâu bạn sẻ hạnh phúc như - hoặc hạnh phúc hơn -  bất cứ ai khác ( change the vibration of your name to a powerful number , such as 19 , follow Job’s exemple , and soon you’ll be as happy as - or happier than - anyone else ) . Thật là thú vị , tên “Job”  lại bằng số 10 đầy quyền lực - một tác động khó mà đánh bại ( interestingly, the name “Job”  equals the powerfull compound number 10 - a difficult vibration to defeat ) . /.
( Dịch từ trang 262-263 trong quyển Linda Goodman’s Sun Signs .)

               VIII / Nhận xét cuối cùng : 

Kinh nghiệm của tôi cho thấy , TÊN HỌ TÁC ĐỘNG VÀO SỐ MẠNG  NHIỀU HƠN  LÀ   NGÀY SANH  (TÁC ĐỘNG VÀO SỐ MẠNG) . Do vậy có thể kết luận :
Cô tư chịu tác động mạnh của số 18 mặc dù đả đổi tên .
Dủng chịu tác động mạnh của số 18 .
Ngọc  chịu tác động mạnh của số 13 .
Tuấn chịu tác động mạnh của số 16 .
Cháu Dung , quen với Tuấn , chịu tác động mạnh của số 23 RẤT TỐT .Tên của duợng 4 củng bằng 23 .
Xuân chịu tác động mạnh của số 12 .
Cháu Quốc Khánh chịu tác động mạnh của số 18 , giống ba Dủng của nó . 
Dù ta  có thể đổi tên để có một cái tên tốt , ta chỉ có thể giảm thiểu một phần nào đó cái nghiệp xấu của mình mà thôi . Nếu không , chẳng lẻ chỉ cần chọn một cái tên tốt  là ta có thể hóa  giải đuợc cái nghiệp xấu của mình hay sao .
Hẹn thư sau vì qua mệt . Mấy hôm nay tôi bị sốt liên tục . Tôi khẩn cầu Trời  Đất cho tôi sống thêm một thời gian đế giúp đở nhửng nguời khác . Chào cô tư ,

Trần Tú Tài
San Jose ngày 25/04/10 lúc 6:16 chiều   . 

No comments:

Post a Comment