Search This Blog

Wednesday, June 8, 2016

Thân gửi cô Huơng ,

Cô  Hương có tên bằng số 18 nên cuộc đời rất lận  đận vì “ … sẽ gặp sự lừa gạt và phản trắc từ bạn bè lẫn kẻ thù …“ . Anh  Tài đã chọn cho cô  Hương vài cái tên  . Việc chọn tên tốt cho cô  Hương rất khó khăn  cho anh  ;  vì tử vi nói rằng muốn hóa giải tác hại của số 18 thì phải chọn tên bằng 6 hay 24 , không được bằng các số khác dù cho các  số này cũng được  xếp vào nhóm các số may mắn như 19 , 20 , 23 , 27  .  Bốn  số này tuy may mắn nhưng vẫn không hóa giải nỗi tác hại của 18 . Theo môn Numerology (Lý Thuyết Số) thì số 18 thuộc vào loại khắc nghiệt nhất trong các số .
Nay  mới tìm được vài cái tên đều cộng lại bằng 24 để xem cô Huơng  thích tên nào .
      
                   1 /                               T R Ầ N       N G U Y Ể N      M Ỷ       L A N
Thế  chử bằng số :                         4 2  1  5        5  3  6  1  5 5       4   1       3  1  5
Cộng các số lại :                                12                     25                  5             9
Thu nhỏ  chỉ còn hàng đơn vị :          3                       7                   5             9
Cộng lần chót :                                 3 + 7 + 5 + 9 =   2 4    =  C Ự C    T Ố T  
      
                   2 /                             T R Ầ N      M A I      H U Ệ      H U Ơ N G
                                                         12           4  1  1      5  6  5       5  6  7  5  3
                                                          3                6             16                26
                                                          3                6              7                  8
                                                        3 + 6 + 7 + 8 = 2 4  =  C Ự C   T Ố T    
           
                  3 / Trước đây , anh  đã chọn cho cô tư  tên mới là TRẦN NGUYỄN KIM PHƯỢNG , cộng lại cũng bằng 24 . Cô Hương nên hỏi cô tư  , nếu  cô tư  không xử dụng tên này , thì cô  Hương nên xử dụng . Tên này rất đẹp mà lại rất may mắn .
            Giửa ba cái tên mà anh  đề nghị thì anh  thích cái thứ nhứt và thứ ba hơn vì trong đó có cả họ của má  . Tuy vậy quyết định vẫn là cô  Hương . Cô  Hương phải cố gắng sớm đổi tên và theo những chỉ dẩn ở bài Ý Nghĩa Của Số 18 - mà anh  cho đăng lại bên dưới  để cho cô   biết . Nên đọc kỷ phần chữ nghiêng .
           
                     


                      4  /                                 Ý nghĩa của số 18
         SỰ XUNG ĐỘT TINH THẦN-VẬT CHẤT    (SPIRITUAL-MATERIAL CONFLIT)
                        ( Áp dụng cho người có ngày sanh hoặc tên cộng lai bằng 18  ) 
Trong các số kép , 18 là số  khó giải đoán  nhất . (Xin  đọc lại trang truớc đây của chuơng nầy nói về liên quan giửa số 18 và đức Jesus ) . Nguời  xưa mô tả số kép 18  với  hình ảnh sau : “ Một mặt trăng tỏa sáng , từ đó những  giọt máu đang rơi xuống . Một con chó sói và một con chó đói đứng bên duới , đang đón hứng những giọt máu nầy bằng  cái miệng mở rộng của chúng , trong khi bên duới nữa  , một con cua đang vội vả kéo tới  dự phần “ .
           Số 18 tượng trưng  cho chủ nghĩa vật chất cố  gắng hủy diệt khía cạnh tâm linh của bản chất . Trong giai đoạn  có chiến tranh , đổi đời , và cách mạng , người mang số này thường xung khắc  một cách cay đắng trong gia đình .  Trong một số trường hợp ,  số 18   cho thấy việc tạo ra tiền và đạt địa vị  phải thông qua những chiến thuật gây chia rẻ  , qua chiến tranh hoặc xung đột khác . Số 18 cảnh báo sự lừa gạt từ cả “bạn” lẫn thù ;  sự nguy hiểm từ lửa , lụt lội , động đất , bảo tố và chất nổ , điện giật và sét đánh
           Nếu tên cộng lại bằng 18 ,  tác động của số này có thể bị triệt tiêu lập tức bằng cách đổi tên sao cho bằng một số may mắn hơn ( như 6 hoặc 24 ) .
          Nếu ngày sanh là 18  , phải rất cẩn thận hầu đối phó những thách thức và nguy hiểm do số này mang lại . Con đường duy nhứt để giảm thiểu  tác động của nó trên cuộc sống là bằng những phuơng tiện tâm linh ;  bằng cách chấp nhận không né tránh và liên tục sự lừa gạt và lòng căm thù từ những kẻ khác với sự rộng lượng , tình yêu , và sự tha thứ ;  bằng cách “ đưa má còn lại cho người ta tát “ , và đổi tốt lấy xấu , đổi sự tử tế lấy sự tàn ác , đổi danh dự lấy xấu hổ . Bằng cách này , tác động của 18 có thể tạo thành công lớn . Có một cách khác  để giảm thiểu khía cạnh (aspect) tiêu cực của số 18 là đổi tên sao cho khi cộng lại bằng 6 . Người sanh ngày 18 nên tiến hành các việc quan trọng vào ngày 3 và 6 , hoặc ngày nào cộng lại thành số 3 và 6 ( như 12 , 21 , 24 , 30 trong tháng ) . Nên chọn số nhà , số phone , email address , hoặc bất cứ cái gì liên quan đến cuộc sống của mình  , làm sao chúng cộng lại bằng 6 .  Bằng cách này , người mang số này có thể thành đạt , trong lảnh vực tâm linh lẫn vật chất . Bản thân người viết đả gặp nhiều may mắn khi dọn vào một ngôi nhà mang số 2301 = 2 + 3 + 0 + 1 = 6    . / .
                              ( Lược dịch từ trang 255 của quyển Linda Goodman’s Star Signs ) . 
Hẹn thư sau . Chào Cô Huơng , Anh Tài , 
S.J. Ngày 5/5/2010 lúc 6:17 chiều . 

No comments:

Post a Comment