Search This Blog

Friday, May 3, 2013

Cách xữ dụng downloadhelper .

Sau khi cài xong software này , bạn vào Tools cũa Firefox , chọn Downloadhelper , chọn Preferences . Khi 1 trang hiện ra , chọn Conversion enabled , chọn Install , chọn Update Converter . Sau đó , bạn cài Converterhelper .
Sau khi cài xong , chọn Re-check Converter hay mở lại Preferences .
 Thế là bạn có thễ xử dụng .

No comments:

Post a Comment