Search This Blog

Tuesday, March 26, 2013

Thuận lợi khi xữ dụng các ứng dụng hay sãn phẫm cũa hãng Google .

Mới đây 1 anh bạn nhận được 1 email có kèm thêm 1 tệp tin/file có dạng XLSX và ko mỡ được tệp tin này (dù anh bạn có Microsoft Office 2003 trên máy) .
Dùng Google Search ,  tôi đc biết nó là một loại spreadsheet trong Excel 2010 và có vài ứng dụng có thễ mở được nó trong số đó có trình duyệt/browser Chrome .
Riêng tôi , do đang dùng Gmail nên dễ dàng mở được tệp tin này , bằng cách nhấp vào Open as a Google Spreadsheet .
Tôi đã thữ chuyển email này về email thứ hai cũa tôi trên Yahoo thì cũng ko mở được tệp tin này .
Có thế ta mới thấy nhiều thuận lợi khi xài các sãn phẫm cũa Google . Vì thấy những bất tiện cũa Yahoo mail nên từ lâu , tôi chĩ dùng nó đễ chát với bạn bè trên Yahoo Messenger mà thôi .

No comments:

Post a Comment