Search This Blog

Friday, November 2, 2012

Windows 7 - Can Save to Desktop But Can't see it .

1/ Bạn hảy áp dụng cách sau : vào Control Panel > Folder Options > View . Chọn Show hidden files , folders , and drive . Kế đó > OK . Chúc bạn thành công .
2/ Nếu đã làm như vậy mà vẫn ko thấy được cái file/folder/drive đó trên desktop thì áp dụng cách sau :

In other words, if 4:3 resolution is currently 1024x768, increase it to 1152x864 or 1280x960 to enlarge the desktop real estate presented on your screen, and sure enough you may now see what previously were "off-screen" icons.
Nếu độ phân giải (resolution) đang ở 1024 x 768 , hảy nâng nó lên thành 1152 x 864 hay 1280 x 960 để mở rộng diện tích (real estate) cũa desktop trên màn hình , và chắc chắn rằng bạn có thể thấy những icon , mà trước đây bị che khuất/off-screen .
Same idea with rectangular 16:9 or 16:10 LCD screens, again increasing the numeric resolution to make more visible on that screen.
Nếu màn hình LCD cũa bạn thuộc loại màn ảnh rộng/wide-screen (tỉ lệ 16:9 hay 16:10) , thì bạn cũng nâng độ phân giải lên để thấy được nhiều hơn .
Maybe this is just semantics... and you were suggesting "making things smaller" by increasing the desktop size in pixels, which means we're both saying the same thing.
Bạn cũng có thể được khuyên nên chọn “ making things smaller” , cũng đồng nghĩa là gia tăng kích cở cũa desktop .
But I still think a "search" would at least locate the file location using Explorer. Then we could determine if it really did go into the "Desktop" folder (of what user?), or somewhere else.
Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng , bạn có thể dùng “search” để giúp bạn định vị cái file đó thông qua Explorer . Khi đó , bạn có thể xác định cái file đi tới “Desktop” folder (cũa User nào) , hay một chỗ nào khác .

No comments:

Post a Comment